Jaunogres vidusskola vasaras skolā „21.gadsimta prasmes: līdzdalība, sadarbība, vienotība”

Jaunogres vidusskolas komanda no 30.07.2018. – 02.08.2018.  divu cilvēku sastāvā – Irina Aleksandrenkova un Vija Ziemele – piedalījās vasaras skolā, ko organizēja IAC sadarbībā ar British Council. Vasaras skolas programma “Pedagoga profesionālo un personīgo kompetenču pilnveide skolēnu līdzdalības un sadarbības sekmēšanai” ir ļoti saistoša jebkuram pedagogam, tāpēc bijām priecīgas par iespēju piedalīties.
Jautājumu loks, ar kuriem braucām uz vasaras skolu, bija diezgan plašs – efektīvas komandas veidošana un darbība: mērķi, līdzdalība, lomas un sadarbības mehānismi, komunikācija; kritiskās domāšanas prasmes un medijpratība ir viena no svarīgākajām tēmām gan mācību stundās, gan arī audzināšanas darbā, jo lietot medijus, meklēt un analizēt informāciju, kritiski izvērtēt mediju vēstījumus ir būtiski īpaši mazākumtautību skolu audzēkņu vidū, jo tomēr pastāv divas informācijas plūsmas – latviešu un krievu valodā, ļoti bieži pieaug tādas informācijas apjoms, kuras autori nav zināmi vai arī tiem nav redakcionālās atbildības un ētikas kodeksa, bet skolēni un viņu vecāki uzticas šādai informācijai.
Darbojoties vasaras skolas aktivitātēs četru dienu garumā, guvām atbildes ne tikai uz šiem jautājumiem, bet guvām daudz plašākas zināšanas un atziņas visās saturiskajās jomās, kuras tika piedāvātas.
Gūtās zināšanas, prasmes un iemaņas, protams, ir vēlme un nepieciešamība multiplicēt, pēc iespējas, visiem kolēģiem, skolēniem un viņu vecākiem, tāpēc nākošā mācību gada plānā plānojam iekļaut aktivitātes, kas palīdzēs augstāk minēto jautājumu apspriešanai plašākā auditorijā:

 • Medijpratības jautājumu iekļaušana valodu mācību jomu plānojumā;
 • Aktualizēt jautājumus par mācību procesa plānošanu kritiskās domāšanas metodiskajā pieejā pedagoģiskās padomes sēdē;
 • AG nodarbības pedagogiem par kooperatīvo mācīšanos, ņemot vērā kompetenču pieeju mācību saturā;
 • RD nodarbības klašu audzinātāju Metodiskajā komisijā par metodēm komandas darba pilnveidošanai, klases kolektīva saliedēšanai;
 • Debates par vērtību segmentu iezīmēm Latvijā jauktām (pedagogi+skolēni+vecāki) interesentu grupām;
 • Nodarbības par cieņu pret sevi un citiem jauktām (pedagogi+skolēni+vecāki) interesentu grupām;
 • Klases stundu novadīšana par vietas sajūtu un izjūtu kā veltījumu Ogres pilsētas 90 gadu jubilejai;
 • Valodu jomu skolotāju un sākumskolas skolotāju Metodiskās komisijas sēdēs dalīties pieredzē par darba stratēģijām pēc teksta izlasīšanas.

  Darba ritumā droši vien radīsies vēl citas – jaunas un interesantas – idejas…
  Galvenais, lai gūtais darba prieks vasaras nometnē nepazustu ikdienas steigā!


© 2024 Jaunogres vidusskola – izstrāde verpejs.lv