Comenius Reģionālās partnerības projekts „Outdoor learning 4 All” („Āra apmācības visiem”)

Noslēdzies sadarbības projekts par āra apmācībām
 
Laika posmā 25.04.2015. līdz 30.04.2015., norisinājās Projekta Outdoor Learning 4 All (Āra apmācības visiem) O-L-A (Nr. 2013-1-GB1-COM13-25344 2), kas tika īstenots Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas aktivitātes „Reģionālās partnerības” ietvaros,  noslēguma posms Latvijā, kura laikā notika daudzas saturiski vērtīgas un veikto darbu apkopojošas aktivitātes.
28. aprīlī atpūtas kompleksā “Turbas” norisinājās Latvijas mēroga konference “Āra apmācības visiem: izaicinājumi un iespējas”, kurā piedalījās arī Jaunogres vidusskolas skolotāji un vecāki.
 Konferencē ar savu pieredzi dalījās Comenius Reģionālās partnerības projekta „Outdoor learning 4 All” („Āra apmācības visiem”) sadarbības partneri: Ogres novada pašvaldība un tās četras novada izglītības iestādes (Jaunogres vidusskola, Ogresgala pamatskola, Madlienas vidusskola, Suntažu vidusskola), nevalstiskā organizācija “Bērnu vides skola” un Sautendas (Southend) pašvaldība Lielbritānijā un tās izglītības iestādes (Darlinghurst Primary School, Hinguar  School, The Federation of Greenways Schools, Barons Court School), kā arī divas nevalstiskās organizācijas – Sautendas Dabas izziņu centra apvienība (Field Studies Council) un Sautendas padomes izglītības pārvalde (Southend Education Trust).
Konferenci atklāja Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece Ineta Tamane, kura atzina, ka šobrīd ir moderni lietot tādu terminu kā “atvērta skola”, un tas nav nekas sarežģīts – atvērt skolas durvis un iet dabā, mācoties dabas likumus un tās parādības.
Par projekta gaitu konferences dalībniekus informēja projekta “Āra apmācība visiem” vadītājs Kristofers Souvlis (Christopher Souvlis) no Sautendas un Sandra Grunte, Ogres novada pašvaldības Izglītības un sporta pārvaldes vadītāja. K.Souvlis iepazīstināja ar savu pilsētu, atklājot, ka Sautendā ir 54 skolas, 27 000 skolēni, ir gan pamatskolas, gan vidusskolas un speciālās skolas, kā arī sava universitāte. K.Souvlis informēja par projekta aktivitātēm divu gadu garumā un atgādināja, ka visas projekta aktivitātes var apskatīt speciāli šim projektam izveidotā mājas lapā http://ola-regio.com/.
S.Grunte informēja par projekta laikā paveikto Ogres novada skolās. Ar lekciju “Refleksija par efektīvām āra mācībām – kādēļ mēs ejam ārā” uzstājās Dabas izziņas centra apvienības (Lielbritānija) pārstāvis Ričards Davsons.
Konferences otrajā daļā dalībnieki devās ārā, kur notika praktiskas āra nodarbības. Dienas pirmajā pusē tās vadīja projektā iesaistītie Latvijas skolu pārstāvji – Jaunogres vidusskolas ( skolotāja Anna Roddate), Ogresgala pamatskolas, Suntažu vidusskolas, Madlienas vidusskolas skolotāji un Bērnu vides skolas pārstāvji, savukārt pēc tām tika gūta pieredze Sautendas skolotāju vadītajās āra apmācības nodarbībās. Kādā no nodarbībām dalībniekiem vajadzēja atrast dabā dažādas figūras, uzzīmēt visinteresantāko, nožogot pļavā nelielu teritoriju un uzzīmēt visus augus un dzīvniekus, kas tajā atrodas, izspiegot kāda kukaiņa gaitas – ko dara, kur iet, ar ko satiekas, aprakstīt kādu koku, noskaidrot tā apkārtmēru un augstumu. Kādā citā nodarbībā dalībnieki saņēma divas koka kārtis un divas virsjakas, no kurām vajadzēja izveidot nestuves, lai pārnestu cietušo, no papīra izveidot krūzīti un ar to padzerties, tikt pāri “bezdibenim”, ja ir pieejamas divas koka kārtis un divi nelieli soliņi, un veikt daudzus citus aizraujošus uzdevumus.
Konference noslēdzās ar diskusiju par āra nodarbību organizēšanu skolās, par to iespējām un izaicinājumiem.
Projekta ietvaros īstenotas dažādas aktivitātes, kas saistītas ar āra apmācības procesa metodiskā darba pilnveidi, pedagogu profesionālo kompetenču paaugstināšanu un pieredzes apmaiņu. Pieredzes apmaiņa veikta, savstarpēji sadarbojoties ar vietējiem partneriem, gan arī ar starptautiskajiem partneriem. Projekta ietvaros notikušas divas Ogres novada pārstāvju vizītes Sautendā, kā arī divas Lielbritānijas partneru vizītes Latvijā. Konference Latvijā ir projekta lielais kopīgais noslēdzošais pasākums.
Savukārt 29.04.2015., britu kolēģi viesojās savās partnerskolās – Barona Korta skolas (Barons Court School) skolotāji ciemojās Jaunogres vidusskolā, kuru vizītes laikā skolotājas Nataļja Gavrilova, Sandra Gulbe, Staļina Pankova organizēja un  novadīja āra apmācībā meistarklasi 4.b klasē, bet skolotāja Jeļena Ballode rīkoja radošo darbnīcu „ Gobelēns no dabas materiāliem” un „Suvenīrs no Latvijas – grāmatzīme”, kur roku iemēģināt tika piedāvāts arī Barona Korta skolas (Barons Court School) pedagogiem. Britu kolēģi atzinīgi novērtēja radošās aktivitātes Jaunogres vidusskolā, atzina, ka guvuši kā gandarījumu, tā arī profesionālas idejas, ko pārņems un ieviesīs savā darbā, dažādojot mācību procesu, izmantojot dabas materiālus.
Pēc aktīvas dalības radošajās aktivitātes, projekta rezlizēšanas apkopojošās diskusijas laikā kā Jaunogres vidusskolas skolotājas, tā arī partnerskolas kolēģi atzina, ka mācīšanās un darbošanās ārā ir ļoti nozīmīga, lai attīstītu bērnu un jauniešu aktīvu līdzdalību mācīšanās procesā, rosinātu vēlmi izzināt, eksperimentēt, pētīt dabu un attīstīt spēju spriest. Projekta dalībnieki – skolotāji aktīvi iesaistījās, apgūstot āra mācīšanas metodes un dalījās savstarpējā pieredzē, kā arī aktīvi sāka izmantot apgūto savā ikdienas darbā ar skolēniem organizējot mācību stundas ārpus klašu telpām.
Projekta ietvaros izveidoti sadarbības tīkli starp partnerskolām. Jaunogres vidusskolas mērķis ir izveidot „zaļo klasi” āra nodarbību vadīšanai. Tas ir svarīgi, jo āra klase ir vieta interaktīvām nodarbībām, kuru laikā tiek iepazīta un pētīta vide, šāds izziņas un pētniecības process paaugstina mācību motivāciju, tā ir iespēja skolēnam darboties brīvā dabā.
 Sadarbojoties ar Barona Korta skolas (Barons Court School) pedagogiem, ir izveidots arī Twitter konts Jaunogre2014, lai uzturētu komunikāciju ar savu partnerskolu aktuālas informācijas apmaiņai, kopīgu āra nodarbību projektu realizēšanai.
Līdz šim projekta ietvaros Jaunogres vidusskolai ir iegādāts planšetdators, notikuši izglītojoši pasākumi skolām par āra apmācību organizēšanas iespējām, projekta vadītāji ir izveidojuši Latvijas puses projekta mājas lapu www.olaregio.lv. un  bukletu par āra apmācību.
Projekta aktivitāšu īstenošanas termiņš bija no 01.08.2013. – 31.07.2015.
Jaunogres vidusskolas direktores vietniece
 Iveta Strode


© 2024 Jaunogres vidusskola – izstrāde verpejs.lv