Comenius Regio projekts

Comenius Regio projekta skolu pārstāvju uzņemšana Jaunogres vidusskolā,
„Āra mācības visiem”

2013. gadā Jaunogres vidusskola iesaistījās Comenius Regio projektā , aktivitātē „Āra mācības visiem”, kurš norisinās laika posmā no 2013. gada augusta  līdz  2015. gada aprīlim.
Minētajā projektā iesaistījās vairākas izglītības iestādes gan no Latvijas, gan – Lielbritānijas:

Southend, UK

 • Southend-on-Sea  Council
 • Southend Education Trust
 • Field Studies Council
 • Darlinghurst Primary School
 • Hinguar  School
 • The Federation of Greenways Schools
 • Barons Court School

Ogre, Latvija

 • Ogres novada pašvaldība
 • Bērnu Vides skola
 • Ogresgala pamatskola
 • Jaunogres vidusskola
 • Madlienas vidusskola
 • Suntažu vidusskola

Projekta īstenošanā paredzētas partneru mobilitātes, kuru mērķis ir savstarpējās pieredzes apmaiņas vizītes par āra apmācību īstenošanu izglītības procesā un ārpusstundu aktivitātēs, apgūt jaunas āra apmācības metodes un dalīties savā pieredzē. 
Marta mēnesī Jaunogres vidusskolas skolotājas Nataļja Gavrilova un Sandra Gulbe devās uz Lielbritāniju,  projektā „Āra mācības visiem”, apmeklējot klātienē  Sausendas  
Southend) novada izglītības centru, kā arī partnerskolu  Barona Korta skolu (  Barons Court School ).
Viesojoties partnerskolā  Latvijas skolotājiem tika radīta iespēja iejusties skolēna lomā un pašiem praktiski izmēģināt un izjust Lielbritānijas kolēģu darba pieredzi, organizējot āra apmācības. Gūtās atziņas vizītes laikā:

 • Ikdienas mācību process balstīts uz vides izglītību;
 • Teicami un augstā līmenī izveidots dabas izziņas mācību centrs, ārpus klases telpām;
 • Izglītojamie mācās darot, izzinot, pētot;
 • Teorētiskās zināšanas mācību procesā cieši sasaistītas ar to praktisko un radošo pielietojumu;
 • Skolēni pēc pašu veiktiem eksperimentiem, mācās noformulēt saviem vārdiem  secinājumus;
 • Skolēni mācās ar aizrautību, ieinteresētību;
 • Mācību process balstīts  uz sadarbību un savstarpējo izpalīdzību, kurā skolotājam ir konsultanta- palīga loma;
 • Daudz praktisko radošo aktivitāšu, kas iet kopsolī ar mūsdienu IT izmantošanu izziņas procesā.

Savukārt jūnija sākumā britu skolotāji no projektā iesaistītajām izglītības iestādēm apmeklēja Latviju, Ogri. Projekta otrā  tikšanās, 2. jūnijā,  sākās ar aktivitāti, kur partnerskolas darbojās kā vienota komanda, iepazīstot Ogres pilsētas kultūrvēsturisko centru un Ogres Vēstures un mākslas muzeju. Pēcpusdienā skolotājas Nataļja Gavrilova un Sandra Gulbe Ogres Izglītības un sporta pārvaldē prezentēja Jaunogres vidusskolas darba pieredzi „Kultūrvēsturiskā  mantojuma izmantošana, organizējot āra mācības”.

Nākamajā dienā -3. jūnijā , britu kolēģi viesojās Jaunogres vidusskolā.
Tālos viesus Jaunogres vidusskolā pirmās sagaidīja  meiteņu ansamblis, kuras tērpušās tautiskajos tērpos, gan dziedāja, sveicot partnerskolas dalībniekus, gan tiem veltīja sirsnīgus un skaistus vārdus, kā arī cienāja ciemiņus ar gardu un smaržīgu, kāda tā ir tikai Latvijā, sālsmaizi.

Lai Lielbritānijas kolēģiem radītu priekšstatu par Latvijas izglītības sistēmu un Jaunogres vidusskolas ikdienas darbu, tika organizēta ekskursija pa skolu, kuru vadīja projektā iesaistītās skolotājas Nataļja Gavrilova, Sandra Gulbe, Anna Roddate un Olga Trofimova.
Viesiem tika izrādīti mācību kabineti, kopīgi pārrunāti gan pedagoģiska, gan metodiska rakstura darba jautājumi, skolotājas dalījās pieredzē, kā Jaunogres vidusskolā tiek organizētas āra apmācības.

Pēc mācību telpu, metodisko līdzekļu iepazīšanas un apskates, skolas konferenču telpā britu kolēģiem tika prezentēts Jaunogres vidusskolas veikums āra apmācības organizēšanā, kas britu kolēģus patiesi ieinteresēja, tādējādi tika pārņemti labas prakses piemēri, ko britu skolotājas vēlējās izmēģināt  praksē, atgriežoties dzimtenē.

Pēc iepazīšanās ar teorētisko pamatojumu par Jaunogres vidusskolas veikumu āra apmācības organizēšanā, britu kolēģēm tika piedāvātas arī praktiskās nodarbības āra apmācības rīkošanā. Dabaszinību un bioloģijas skolotāja Anna Roddate, kopā ar saviem audzēkņiem, Ogres Zilo kalnu dabas parkā demonstrēja, kā Jaunogres vidusskolas skolēniem  ikdienā tiek organizētas āra nodarbības. Britu skolotājām tika piedāvāts veikt ekoloģisko pētījumu par CO2  koncentrāciju gaisā ( mācību procesa laikā šo aktivitāti veic 10.-12. kl.izglītojamie).
Galvenās prasmes un iemaņas, kas tiek attīstītas šīs nodarbības laikā ir:

 1. hipotēzes izvirzīšana, datu ieguve un reģistrēšana;
 2. datu apstrāde;
 3. datu un rezultātu analīze un izvērtēšana;
 4.  tiek veikti novērojumi, mērījumi dabā un laboratorijas apstākļos, lietojot laboratorijas piederumus un ierīces individuāli vai grupā;
 5. uzskatāmi un precīzi tiek reģistrēti  iegūtie dati, veidots detalizēts eksperimenta apraksts;
 6. tiek  izdarīti secinājumi, pamatojoties uz problēmas risinājumā vai eksperimentā iegūtajiem datiem (pierādījumiem), atbilstoši izvirzītajai hipotēzei;
 7. aktivitāte, kas tika piedāvāta viesiem – izzināt priežu jaunaudzes augšanu ietekmējošos faktorus ( mācību procesa laikā šo aktivitāti veic 7.- 9. kl.izglītojamie;  priežu jaunaudzi stādījuši Jaunogres vidusskolas skolēni).Britu kolēģi, lai realizētu šo aktivitāti, veica šādus darba soļus:
 • ar mērlentes palīdzību  nomērīja 20 jaunās priedītes;
 • iegūtos mērījumus ierakstīja novērojumu tabulā;
 • veica procentuālo aprēķinu;
 • iegūtos datus atspoguļoja diagrammā;
 • veica diagrammu analīzi un izdarīja secinājumus.

Pēc praktiskajām nodarbībām dabā, projekta dalībnieki devās uz Suntažiem, kur iepazinās ar Suntažu vidusskolu un kultūrvēsturisko centru, kā arī noklausījās skolēnu sniegto aizkustinošo koncertu, un rezumēja paveikto.
Jaunogres vidusskolas projekta dalībnieki izvērtējot darbu projektā, apzināja iegūto pieredzi:

 • Ikdienas mācību procesu vairāk balstīt uz vides izglītību, izmantojot / integrējot  iespējami vairāk āra mācīšanās aktivitātes;
 • Aprobēt gan britu, gan Latvijas kolēģu labas prakses darba pieredzi, organizējot āra mācības;
 • Tika pilnveidotas iemaņas darbā ar mūsdienu IT  un svešvalodas pielietojuma prasmes;
 • Tika paplašināts redzesloks par Lielbritānijas izglītības sistēmu, kultūru, vēsturi un dzīvesveidu;
 • Turpināt sadarbību ar partnerskolu – Barona Korta skolu ( Barons Court School ) Lielbritānijā.
 • Novadīta paplašinātā metodiskās padomes sēde, daloties inovatīvā pieredzē ar visu pedagoģisko kolektīvu (06.05.2014.)

Projekta dalībnieki definē šī brīža un tālākā darba prioritātes:

 • Turpināt aprobēt projektā gūto darba pieredzi, organizējot āra apmācības izglītojamajiem 2014./2015.m.g. laikā;
 • Izbūvēt  skolas teritorijā „zaļo klasi”  āra nodarbību vadīšanai;
 • Uzsākt komunikāciju ar savu partnerskolu – Barona Korta skolu ( Barons Court School ) Twitter vietnē;
 • Projekta darba norises gaitu atspoguļot skolas elektroniskajā mājas lapā un citos plašsaziņas līdzekļos;
 • Iegūtās pieredzes / materiālu apzināšana un turpmāko darba aktivitāšu plānošana, gatavojoties nākamajam projekta posmam par tēmu „ Skolēnu ar mācīšanās grūtībām iesaistīšana āra apmācībā, motivējot tos aktīvam un radošam izziņas procesam”;
 • Aktivitāšu plānošana , sadarbībā ar savu partnerskolu – Barona Korta skolu ( Barons Court School ) kopīga sadarbības mērķa īstenošanai par tēmu „Skolēnu izpratnes par apkārtējās vides aizsardzības nepieciešamību palielināšana ( kāpēc un kā rūpēties par savu / mūsu planētas kopējo vidi ). 

Sandra Gulbe
Nataļja Gavrilova
Anna Roddate
Olga Trofimova
Iveta Strode


© 2023 Jaunogres vidusskola – izstrāde verpejs.lv