Skolas sadarbība ar sociālo projektu “Neklusē”

Šajā mācību gadā mēs sadarbojamies ar sociālo projektu “Neklusē”.

Mobings ir atkārtota, mērķtiecīga rīcība bērnu vidū grupā, lai pazemotu vienu vai vairākus bērnus, nodarot fizisku kaitējumu vai ietekmējot emocionāli (apsaukāšana, ignorēšana, neiekļaušana grupā, pazemošana internetā). Mobings vienlīdz negatīvi ietekmē visus iesaistītos – cietušos, pāridarītājus un vērotājus.

Projekta mērķis : mazināt mobingu Latvijas skolās, nodrošinot skolām bezmaksas risinājumus mobinga mazināšanai.

Projekta dalībnieki: 1. – 9. klašu skolēni, pedagoģiskais un atbalsta personāls, vecāki, projektā iesaistītie speciālisti.

Projekta ietvaros tiek īstenotas sekojošas aktivitātes: 

  • aptaujas skolēniem, vecākiem un personālam – uzsākot un noslēdzot projektu;
  • apmācības skolas personālam un klašu audzinātājiem;
  • klases stundu vadīšana, izmantojot projekta metodoloģiju;
  • vecākiem un skolotājiem tiek piedāvātā iespēja  iepazīties ar video materiāliem, kur speciālisti stāsta, kā atpazīt mobingu, kā rīkoties mobinga situācijā un kā to novērst.

Lai mobingu mazinātu un laicīgi novērstu, ir svarīgi izprast sevi, savas emocijas, citus klasesbiedrus, ko skolēni pēc projekta materiāliem mācīsies klases audzināšanas stundās. Skolas psiholoģe Ērika Muravjova un direktora vietniece audzināšanas jomā Anna Šakurova novadīja klases stundas 1.-4.kl. grupā “Emociju karuselis” un 5.-9. kl. grupā “Emocijas – to atpazīšana un vadīšana”, kurās izglītojamie izrādīja ieinteresētību un aktīvi piedalījās praktiskajā nodarbību daļā.   

Plašāka informācija pieejama šeit: www.nekluse.lv


© 2024 Jaunogres vidusskola – izstrāde verpejs.lv