Pieredzes darbnīca par prasmi īstenot iekļaujošas pilsoniskās līdzdalības aktivitātes

2024.gadā Jaunogres vidusskola turpina realizēt IAC iniciētā projekta “Satikt” 2023.LV/NVOF/MAC/104/19 (projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem) aktivitātes, veicinot pilsoniskās kompetences programmas “3i”– “Izprast”, “Iesaistīties” un “Iekļaut” apguves iespējas  skolā  un Ogres novadā.
Jaunogres vidusskolas projekta dalībnieku uzmanības lokā ir bērni un jaunieši ar invaliditāti. Skolēni veica izpēti gan par situāciju skolā, gan arī par situāciju novadā. Aptaujājot un intervējot skolēnus ar invaliditāti, kā vajadzības tika konstatētas informācijas nepietiekamība par pasākumiem, ierobežotas iespējas piedalīties interešu izglītības pasākumos un sabiedriskā transporta nepielāgotība cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Skolēni atzina, ka problēmu pastiprina tas, ka skolēnu pašpārvaldē nav iesaistījušies skolēni ar invaliditāti, tāpēc viņu balsis un vajadzības ne vienmēr ir pamanītas. Lai veicinātu pētāmās grupas skolēnu iekļaušanu skolas dzīvē, skolā tika organizētas radošās darbnīcas Ziemassvētku noskaņā,  kurās kopā darbojās dažādību pārstāvoši skolēni. Skola turpina uzsākto sadarbību ar  Ogres novada Jauniešu mājas speciālistiem.
2024.gada 16.janvārī Jaunogres vidusskolas projekta komanda kopā ar 12.klases skolēniem un skolotāju Jeļenu Bobrovu viesojās Sociālo prasmju izglītības un uzņēmējdarbības centrā “Ogres Zelta liepa”, kura galvenais mērķis ir nodrošināt iespēju sociālās atstumtības riskam pakļauto grupu iedzīvotājiem, jo īpaši jauniešiem ar invaliditāti, apgūt jaunas prasmes, iegūt darba pieredzi, tādejādi veicinot viņu iekļaušanos darba tirgū. Pa dienu Ogres Zelta liepā notiek apmācības, kurās personām ar īpašām vajadzībām tiek veicināta izpratne par dažādām profesijām, kā arī tiek mācītas praktiskās iemaņas. Savukārt vakara stundās šeit darbojas kafejnīca, kurā strādā iedzīvotāji no sociāli mazaizsargātām iedzīvotāju grupām.
Sociālo prasmju izglītības un uzņēmējdarbības centrā “Ogres Zelta liepa” tika organizēta pieredzes darbnīca par prasmi īstenot iekļaujošas pilsoniskās līdzdalības aktivitātes un sociāli atbildīgi pārstāvēt vietējo kopienu cilvēku tiesību ievērošanu.
Pieredzes darbnīcas laikā Ogres novada pašvaldības izpilddirektora vietniece Dana Bārbale iepazīstināja ar jautājumiem, kas saistīti ar sociālo uzņēmējdarbību, norādot, ka sociālā uzņēmējdarbība ir preču ražošana un pakalpojumu sniegšana ar vēlmi radīt sociālo ietekmi, izmantojot biznesa metodes. Sociālās uzņēmējdarbības mērķis ir risināt kādu sociālu problēmu vai radīt labumu plašākai sabiedrībai, atsakoties no maksimālas peļņas gūšanas uzņēmējam personīgi. Sociālā uzņēmējdarbība var tikt izvērsta lokāli vai starptautiski, tā var būt dažāda pēc preču ražošanas un pakalpojumu sniegšanas veida. Sociālajai uzņēmējdarbībai Eiropā un pasaulē līdz šim nav izveidots vienots skaidrojums. Sociālās uzņēmējdarbības starpdisciplinārais raksturs un inovāciju daudzveidīgums rada grūtības sniegt viennozīmīgu definējumu. Tomēr tās būtībā iezīmējas trīs galvenie pamatprincipi – pirmkārt, galvenais mērķis ir risināt nozīmīgu sociālu problēmu, otrkārt, uzņēmējdarbība jeb nepārtraukta ekonomiska aktivitāte, treškārt, demokrātiska un iesaistoša pārvaldība.
D.Bārbale uzsvēra arī, ka sociālās uzņēmējdarbības  galvenā atšķirība no citām pastāvošajām organizācijām (NVO, tipiskiem uzņēmumiem) ir nolūks, veiktās aktivitātes un iekšējās pārvaldības struktūra. Valstiskā līmenī Latvijā sociālo uzņēmējdarbību saista ar rīcībspējas piešķiršanu sabiedrībai, sociālo problēmu risinātāja lomu, kā arī mediatoru starp publisko un privāto sektoru, bet savā ziņā arī inovāciju ieviesēju un iespēju radītāju.
Šobrīd centrs sadarbojas arī ar sociālo uzņēmumu tiptip.lv, tādejādi radot iespēju senioriem un cilvēkiem ar invaliditāti realizēt savu amatniecības produkciju.
“Projektu „Satikt” īsteno Izglītības attīstības centrs (IAC), to finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem” un “Plašāka informācija par projektu pieejama https://www.iac.edu.lv/projekti/aktualie-projekti/new-project-page/
Jaunogres vidusskolas direktora vietniece un projekta  komandas koordinatore Vija Ziemele


© 2024 Jaunogres vidusskola – izstrāde verpejs.lv