Aizvadīta Karjeras nedēļa 2022

Aizvadītajā nedēļā ar vairāk nekā 3300 pasākumiem visā Latvijā atzīmēta Karjeras nedēļas desmitgade, un pasākumi norisinājušies arī mūsu Jaunogres vidusskolā. Skolēni iesaistījās Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) rīkotajās diskusijās, apmeklēja uzņēmumus, piedalījās konkursos un mācībstundās, kā arī izzināja uzņēmējspējas pašu spēkiem, izmantojot izstrādāto digitālo rīku.

Notika arī pašu mūsu skolotāju un vecāku rīkotie pasākumi. Karjeras nedēļas laikā, no 17. – 21. oktobrim,  visiem 1.-4.kl. skolēniem notika tikšanās ar policistiem skolā un iepazīšanās ar policista profesiju. Atsaucīgi bija daudzi skolēnu vecāki: ļoti veiksmīgu radošu darbnīcu “Manikīra profesija” sadarbībā ar skolnieces mammu organizēja 4.a kl. klases audzinātāja Nataļja Gavrilova (pasākums patika arī zēniem), 4.b klasei (kl.audzinātāja Rima Pokidova) norisinājās radošā darbnīca kafejnīcā “Iepazīšanās ar pavāra profesiju”, pasākumā novadīšanā piedalījās arī skolnieka mamma. 8.a kl. skolēnus ar fotogrāfa profesiju interesantā veidā iepazīstināja klases audzinātāja Rimma Ivančenko arī kopā ar skolnieka mammu sagatavojot un novadot Vecrīgā  foto orientēšanās spēli. Daudzās klasēs notika  sarunas ar vecākiem  par viņu profesijām. Skolēni iepazinās ar pārtikas ražošanas jomas profesijām: 2.a klases ekskursija uz “Skrīveru saldumi” – konfekšu meistarklase ( klases audzinātāja Larisa Tazova), 3.a klase (klases audzinātāja Alisa Āboliņa) un 3.b klase (klases audzinātāja Jeļena Berdnika) apmeklēja uzņēmumu “Sierštelle”. Novadītas interesantas klases stundas 5.-12.kl. skolēniem “Ja to var citi, varu arī es!”, “Nākotnes profesijas”, “Kā motivācija ietekmē manu nākotni”, “Profesiju daudzveidība. Manu vecāku, ģimenes locekļu darbs”, “Ugunsdzēsēja profesija”, “Profesiju prestižs.Mīti un realitāte”, “Vajadzības, vēlmes un spējas. Pašvērtējums”, “Izglītības sistēma Latvijā”. Norisinājās pasākumi Ogres Centrālajā bibliotēkā: nodarbība 8.c kl.( kl.audzinātaja Svetlana Morozova) „Bibliotekāra profesija un citas neparastas profesijas”, tikšanās ar koka būvniecības speciālistiem 11.-12.kl. skolēnu grupai.

Karjeras nedēļas pasākumos šogad kopumā piedalījušies vairāk nekā 110 000 skolēni. Pasākumu ciklā ar saukli “Uzņēmējspējas – tavas superspējas!” skolēni izzināja, kas ir uzņēmējspējas, kādēļ tās ir svarīgas savas karjeras veidošanā un kā tās var attīstīt, savukārt vecāki un pedagogi guva vērtīgus padomus, kā palīdzēt bērniem atklāt savus talantus. Karjeras nedēļas pasākumus organizēja Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar Latvijas pilsētām un novadiem.

“Karjeras nedēļa ir kļuvusi par nozīmīgu notikumu, ko ik gadu aizvadām rudenī. Lai gan karjeras atbalsta pasākumi skolās norisinās visu gadu, Karjeras nedēļas laikā tiek īpaši izcelta kāda no karjeras izglītības jomas aktuālām tēmām. Šo desmit gadu laikā Karjeras nedēļa ir izaugusi no pāris pasākumiem valstpilsētās līdz tūkstošiem pasākumu teju katrā novadā, pilsētā un skolā. Tā ir tradīcija, kas jāturpina izglītības iestādēs gan skolēnu intereses rosināšanai par savu spēju un prasmju izzināšanu, apsverot savas nākotnes karjeras ievirzi, gan kā atbalsts pedagogiem karjeras izglītības īstenošanā,” uzsver VIAA direktore Dita Traidās.

Šogad Karjeras nedēļas aktivitāšu mērķis bija sekmēt skolēnu, vecāku, pedagogu izpratni par uzņēmējspējām kā zināšanu, prasmju un rakstura īpašību kopumu, kas nepieciešams ikvienam veiksmīgas karjeras veidošanā. Tās ietvaros tika izstrādātas tematiskās mācībstundas un palīgmateriāli, lai palīdzētu skolotājiem atraktīvā veidā izskaidrot skolēniem uzņēmējspēju konceptu un nozīmību. Izstrādātie materiāli ir pieejami VIAA mājaslapā.

Karjeras nedēļā notika divas VIAA organizētās tiešsaistes diskusijas. Diskusijā jauniešiem “Kādas superspējas veidos manu nākotni?” kopā ar moderatoru Dāvi Plotnieku uzņēmēji, augstskolu pasniedzēji, radošās industrijas pārstāvji pārrunāja, kā uz potenciālo darbinieku spējām, prasmēm un kompetencēm lūkosies darba devēji nākotnē, kā arī dalījās savā pieredzē par skolā un ārpus tās piedāvātajām iespējām jauniešu personības attīstīšanā. Savukārt diskusijā vecākiem “Kā palīdzēt bērnam atklāt savas superspējas?”kopā ar moderatoru Ansi Bogustovutika pārrunāts, kā pamanīt un atpazīt bērna stiprās puses, kā palīdzēt bērnam izkopt talantus un izvēlēties savu karjeras ceļu, neraugoties uz vecāku vēlmēm un bažām. Diskusiju ieraksti ar subtitriem būs pieejami VIAA YouTube kontā tuvākās nedēļas laikā.

Karjeras nedēļas laikā skolēni kopā ar skolotājiem viesojās uzņēmumos, iepazinās ar to darbiniekiem un izzināja viņu spilgtākās uzņēmējspējas. Aktivitāti papildināja iespēja piedalīties sociālo tīklu konkursos.

Par Karjeras nedēļu

Karjeras nedēļa ir pasākumu cikls, ko VIAA organizē sadarbībā ar Latvijas pilsētām un novadiem. Tajā jauniešiem ir iespēja iepazīt arvien jaunas ar karjeras izglītību saistītas tēmas – darba tirgus tendences, nākotnē pieprasītākās profesijas, skolā iegūto zināšanu un prasmju pielietojums izvēlētajā nozarē. Kopumā desmit gadu laikā Karjeras nedēļā notikuši gandrīz 16 000 pasākumu, kuros piedalījušies vairāk nekā 840 000 skolēnu. Karjeras nedēļa ir viena no VIAA īstenotā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” aktivitātēm ar Eiropas Sociālā fonda un valsts finansējumu.

 Pedagogs  – karjeras konsultants Kira  Miļča


© 2023 Jaunogres vidusskola – izstrāde verpejs.lv