Vecāku kluba nolikums

I . Mērķis:

Radošās sadarbības attīstība starp vecākiem un pedagogiem, lai atrisinātu audzināšanas un mācīšanās uzdevumus ģimenē un skolā.

II. Uzdevumi:

 1. psiholoģisko un pedagoģisko situāciju izskatīšana un rekomendāciju izstrāde, saistībā ar ģimeni un skolu;
 2. konsultatīvi sociālā un psiholoģiskā atbalsta organizācija vecākiem;
 3. vecāku un pedagogu kopīgā piedalīšanās intelektuālo, kultūras, sporta un citos interešu pasākumos;
 4. vecāku, medicīnas darbinieku, psihologa, sociālā darbinieka, logopēda un skolotāju kopīgā sadarbība, radot labvēlīgu radošo vidi.

III.Organizatoriskais darbs.

 • kluba dalībnieki ir skolēnu vecāki, pedagogi un citi skolas speciālisti;
 • kluba sanāksmes notiek 1 reizi mēnesī, bet var tikt organizētas arī pēc nepieciešamības;
 • vecāku klubs strādā ciešā sadarbībā ar skolas Padomi.

IV. Darba formas:

 • sarunas,
 • diskusijas,
 • lekcijas,
 • konsultācijas,
 • kopīgi vakari,
 • sporta pasākumi,
 • kluba sēdes u.c. aktivitātes.

V. Kluba locekļu tiesības un pienākumi:


 Tiesības:

 • vecāku kluba dalībnieks var būt jebkurš 1.–12.klašu skolēna ģimenes loceklis;
 • tikt informētiem par pedagoģijas, psiholoģijas un skolas darbības jautājumiem;
 • saņemt informāciju par sociāli – psiholoģiskās palīdzības saņemšanas iespējām grūtās dzīves situācijās;
 • sniegt savus priekšlikumus, idejas un citu palīdzību skolas darba uzlabošanai.

 Pienākumi:

 • aktīvi piedalīties kluba sanāksmēs;
 • izrādīt uzmanību, uzticību, atklātību un vaļsirdību citiem kluba dalībniekiem un viņu problēmām;
 • propagandēt kluba darbu klašu vecāku sapulcēs un sistemātiski informēt vecākus par to.


© 2023 Jaunogres vidusskola – izstrāde verpejs.lv