Izglītības iestādes vīzija par izglītojamo

JAUNOGRES  VIDUSSKOLA 2021./2022. m.g.

MISIJA
Jaunogres vidusskola – atpazīstama, dinamiska Ogres novadā vienīgā mazākumtautību vispārizglītojoša izglītības iestāde, kurā ir iespēja iegūt kvalitatīvu izglītību; ir radīti labvēlīgi apstākļi katra izglītojamā izaugsmei daudzvalodīgā un multikulturālā vidē, kas veicina patstāvīgu, atbildīgu cilvēku izaugsmi ar plašu redzesloku un labām sociālām prasmēm dzīvei mūsdienu mainīgajā pasaulē.

Vīzija par izglītojamo
Atbildīgs un aktīvs sabiedrības dalībnieks, personība ar pašapziņu, kura ciena un rūpējas par sevi un citiem, radošs darītājs un lietpratējs izaugsmē, kam mācīšanās kļuvusi par ieradumu, lojāls valstij.

Vērtības cilvēkcentrētā veidā
Tradīcijās balstīts, atbildīgs un radošs mācību un audzināšanas process cieņpilnā sadarbības vidē, vērsts uz teicamu un izcilu rezultātu.

Mērķis
Īstenot izglītības un audzināšanas procesu izglītības standartos un programmās noteikto mērķu sasniegšanai demokrātiskā ,
profesionālā un radošā izglītības vidē

2021./2022.m.g. skolas darba mērķis un metodiskā tēma:

Mērķis
Kvalitatīvas kompetencēs balstītas izglītības ieviešana un realizēšana.

Metodiskā darba tēma
Skolēna un skolotāja personības radošā potenciāla attīstīšana kvalitatīva un mūsdienīga mācību procesa kontekstā.

Prioritāšu uzdevumi:

  •  Kompetenču pieejā veidotā mācību satura realizācijas uzsākšana 2.,5.,8.,11.kl.
  • Kompetenču pieejā balstītā mācību satura realizācijas pilnveidošana 1.,4.,7.,10.kl.
  • Kompetenču pieejā veidotā mācību satura pakāpeniska ieviešana mācību procesā pārējās klasēs,galveno uzmanību pievēršot izmaiņām mācību procesa organizēšanā, tā vērtēšanai – atgriezeniskajai saitei.
  • Pilnveidot uz rezultātu virzītu mācību stundu ( jēgpilna, efektīva mācību stunda, sadarbība, kompetenču pieeja) organizēšanu un vadīšanu, akcentējot valsts valodas mērķtiecīgu izmantošanu mācīšanas un mācīšanās procesā.
  • Īstenot skolotāju starpdisciplināro sadarbību, plānojot un vadot integrētas mācību stundas zināšanu un prasmjuapgūšanai. Izglītojamo individuālo vajadzību ievērošana un veicināšana izglītības procesā.
  • Organizēt stundu vērošanu un dalīties pieredzē mācību procesa vadīšanā. Īstenot vērtībizglītību mācību procesā.


© 2023 Jaunogres vidusskola – izstrāde verpejs.lv