Skolas vēsture, attīstība un metodiskais darbs

Jaunogre… Zilie kalni ar tumšzaļo egļu mieru un stalto priežu vilinājumu… Mālkalnes un Zilokalnu daudzstāvu namu dzīvojamais rajons… Tieši te, klusā, ērtā pilsētas rajonā, atrodas Ogres pilsētas Jaunogres vidusskola.
 
Skola darbu sākusi 1972. gadā, par ko skolēni uzkrājuši daudz interesantu materiālu skolas muzejam, pirms 20 gadiem skola paplašinājās, tās pārziņā nonāca vēl viena ēka Zilokalnu prospektā 14, bijušais bērnudārzs „Kamoliņš”, kurā šodien darbojas sākumskola.
 
Jaunogres vidusskola ir krievu mācībvalodas skola. Skolā strādā prasmīgs, saliedēts, radošs un inovācijām atvērts kolektīvs, tai skaitā psihologs, sociālais pedagogs un logopēds. Skolā mācās 580 skolēni, kopā 24 klašu komplekti. Skolēnu nacionālais sastāvs ir diezgan raibs – krievi, baltkrievi, latvieši, igauņi, lietuvieši, poļi, ukraiņi u.c. tautību pārstāvji.
 
 Skolā tiek realizētas mazākumtautību pamatizglītības programma, vispārējās vidējās izglītības programmas – vispārizglītojošā virziena un matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena jomā, kā arī tiek realizēta speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem.
 
Jaunogres vidusskolā tiek piedāvāts plašs interešu izglītības programmu klāsts: kultūrizglītības jomā – teātra studija, dejas, koris, vizuālās un lietišķās mākslas pulciņš, vokālais ansamblis, literārais almanahs, kā arī  daudzveidīgas sporta izglītības programmas: volejbols, futbols, kustību rotaļas u.c. Interešu izglītības pulciņu darba mērķis ir sekmēt ikviena skolēna individuālo vajadzību un vēlmju īstenošanu, spēju un talantu attīstīšanu.
 
Skolēniem tiek piedāvāts pilnveidot savas zināšanas, prasmes un iemaņas ne tikai interešu izglītības ietvaros, bet arī fakultatīvajās nodarbībās matemātikā, krievu valodā, Latvijas un pasaules vēsturē, angļu valodā.
 
Skolā radoši un veiksmīgi darbojas skolēnu Zinātniskā biedrība. Piedaloties un uzvarot ESF skolu pētniecisko inovāciju  projektā, uz Jaunogres vidusskolas bāzes, realizēta rudens izzinošā nometne  skolēniem „ Jaunie pētnieki”.
 
Audzināšanas programmas ietvaros tiek realizēta programma par klases audzinātājā lomu mācību, ārpusklases un ārpusskolas darba integrācijā , kas  ir  izglītojamā attīstības pamats viņa sagatavošanā patstāvīgai dzīvei un karjeras izvēlei mūsdienu dzīves apstākļos.
 
Jaunogres vidusskola pamatoti var lepoties ar savām tradīcijām, tādām kā Teātra festivāls, jauno talantu konkurss, tematiskiem sporta pasākumiem, izglītojošiem konkursiem un viktorīnām, vecāko klašu skolēnu Diskusijas kluba darbu, skolas labāko skolēnu un novada, valsts mācību priekšmetu olimpiāžu, sporta, mākslas kolektīvu uzvarētāju forums, izzinošām ekskursijām gan pa Latviju, gan ārpus tās, izzinot vēsturi, kultūru un tradīcijas, kā arī ar skolēnu brīvprātīgo darbu un labdarības aktivitātēm, un vēl virkni  daudzām citām labām tradīcijām.
 
Skolā veiksmīgi un mērķtiecīgi tiek realizēti mūsdienu izglītības prasībām atbilstoši kā tehniskie renovācijas darbi, tā arī  mācību materiāltehniskās bāzes pilnveidošana, kas ļauj nodrošināt  kvalitatīvu, mūsdienīgu un inovatīvu mācīšanas un mācīšanās procesu.
 
Mūsu gars tiecas uz priekšu, tiecas jaunradīt, atklāt un meklēt.

Metodiskā darba organizācijas struktūra

Jaunogres vidusskolā darbojas Metodiskā padome (turpmāk tekstā MP,  (sk.1.attēls) un 6 metodiskās apvienību komisijas (turpmāk – MA).
MP ir koleģiāla institūcija ar padomdevēja tiesībām, kuras galvenais uzdevums ir visa skolas metodiskā darba galveno uzdevumu izpildes koordinācija. MP darbojas atbilstoši skolā apstiprinātajam Metodiskās padomes reglamentam.

MP izstrādā priekšlikumus gada darba plānam, ņemot vērā skolas attīstības plānu, skolas noteiktās prioritātes, iesaistās skolas darba plānošanā un analīzē, tiek plānota pedagogu tālākizglītība, realizēta pieredzes apmaiņa-labās prakses piemēru popularizēšana.
Skola analizē mācību metožu izmantošanu mācību procesā mācību priekšmetu MK, MP un pedagoģiskās padomes sēdēs, balstoties uz stundu vērojumu veidlapās konstatēto un skolēnu aptauju rezultātiem. MK analizē mācību metodes Skolas un valsts pārbaudes darbu rezultātus kontekstā

Valodu mācību jomas metodiskā komisija
Mainās laiki, sabiedrība, dzīvesveids, bet nemainīga paliek sabiedrības nepieciešamība sazināties.
Valodu mācību jomas metodiskā komisija, kuru veido latviešu valodas un literatūras, dzimtās (krievu) valodas un literatūras, angļu valodas un vācu valodas skolotāju kolektīvs, veicina saziņas formu pilnīgošanos. 2021./2022.m.g. tie ir 18 skolotāji – sava amata lietpratēji:  latviešu valodas un literatūras skolotājas V.Ziemele, I.Strode, L.Lārmane, G.Maņkova, I.Feoktistova, N.Roņina, I.Rozenberga, V.Lazdiņa, A.Onukrāne, L.Strelkova; dzimtās (krievu) valodas un literatūras skolotājas D.Blūma, I.Smirnova, R.Ivančenko, I.Kolidzeja; angļu valodas skolotāji A.Horuženko, N.Monastirska, V.Ševšeļova; vācu valodas skolotāja O.Kiseļova.
Visi minētie skolotāji ir zinoši un mūsdienīgi, paaugstina savu pedagoģisko meistarību dažādos tālākizglītības kursos, semināros, vebināros un dalās ar kolēģiem gūtajās zināšanās un inovācijās par aktualitātēm izglītībā. Skolotāji iesaistās arī pašvaldības, valsts mēroga izglītības konferencēs, projektos, konkursos, kā arī starptautiskajos projektos – „Baltų literatūros savaitė /Baltu literatūras nedēļa” (L.Lārmane, A.Šimanovska), “Atvērta platforma līdzdarbīgai dabaszinātņu mācīšanai pilsētā/PULCHRA” (I.Strode, L.Lārmane, A.Roddate, A.Paškoviča, K.Miļča) u.c.

Skolotāji teicami pārzina sava mācību priekšmeta pasniegšanas metodiku, mērķtiecīgi plāno stundas, labprāt dalās darba pieredzē ar kolēģiem, aicinot piedalīties pašu vadītās stundās, apmeklējot kolēģu vadītās stundas un kopīgi pārrunājot stundas norisi, gūstot atziņas un idejas sava darba pilnīgošanai un dažādošanai. Metodiskās apvienības dalībnieki veiksmīgi realizē kompetencēs balstīto mācību saturu. Regulāri notiek sadarbība Metodisko rītu mazajās grupās, dažādu metodisko apvienību mācību priekšmetu skolotājiem vienojoties par jēgpilnu metožu un uzdevumu izmantošanu konkrētās lielās tēmas ietvaros, par starpdisciplināro stundu organizēšanu un vadīšanu. Skolotāji radoši izstrādā arī daudzveidīgus, aktuālus, mūsdienu skolēniem atbilstošus  metodiskos materiālus.

Mācību procesa dažādošanai un sabiedrības aktualitāšu akcentēšanai metodiskās apvienības skolotāji organizē tematiskās stundas (piem., par Lāčplēša dienu, LR proklamēšanas gadadienu, Barikādēm u.c.), vada nodarbības ārpus klases (Dzeja dabā), paplašina skolēnu redzesloku, piedāvājot piedalīties attālinātās nodarbībās (Aizstāvības akadēmija) un izbaudot mūsdienīgu pieeju teātra apmeklēšanā (Ejamizrāde par A.Čaku).

Valodu jomas metodiskās apvienības dalībnieki īpašu vērību velta darbam ar apdāvinātiem un talantīgiem skolēniem, rosinot viņus piedalīties gan mācību priekšmetu olimpiādēs, gan izzinošos  radošo spēju izkopšanas konkursos un viktorīnās. Skolēniem, kuriem nepieciešams papildus atbalsts valodu apguvē, tiek vadītas nodarbības ESF projekta „PuMPuRS” – „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” ietvaros. Tiek realizēta skolotāju sadarbība ar atbalsta speciālistiem – psihologu un speciālo pedagogu.
Valodu mācību jomas skolotāji plāno, organizē un vada arī ārpusklases pasākumus, tādējādi veicinot skolēnu redzesloka paplašināšanos, zināšanu bagātināšanos, kritiskās domāšanas pilnīgošanos.

Septembri Valodu mācību jomas skolotāji un 6.-12.kl. skolēni vadīja dzejas zīmē. Mēneša garumā skolēni latviešu valodā, krievu valodā, angļu valodā lasīja dzeju ārpus telpām, dzejoļa saturam atbilstīgā vietā Ogrē, baudot dzeju dabā. Skolēni iepazina arī urbānās dzejas radīšanas mākslu, noskaidrojot Ogres objektu īpašo nozīmi un iejūtoties pilsētas dzejnieka lomā pasākumā “Urbānā dzeja-esmu dzejnieks!” Dzejas mēneša gaitā skolēni varēja paust savu radošumu, pilnīgot kritisko domāšanu, izrādīt dzimtās vietas patriotismu un demonstrēt skatuves runas prasmi.

Oktobris ir ļoti zīmīgs mēnesis ikvienā skolā, jo tajā tiek sumināti skolotāji. Šāda tradīcija ir nostiprinājusies arī mūsu skolā. Sadarbojoties latviešu valodas un literatūras skolotājai L.Lārmanei, kultūras un mākslas skolotājai A.Šimanovskai un 10.a klases skolēniem, Skolotāju dienā vairāki skolas skolotāji saņēma īpašus, skolēnu radītus godarakstus un “Jaunogres vidusskolas lepnuma” balvas.

Ārpus mācību telpas oktobrī valdīja arī angļu valoda, skolēniem piedaloties pasākumā “English Speaking Countries”(N.Monastirska, N.Fjodorova). Metodiskās apvienības dzimtās (krievu) valodas skolotāja  R.Ivančenko mudināja skolēnus pilnīgot kritiskās domāšanas prasmi, piedaloties viktorīnā “Muzikāli literārā viesistaba”, savukārt sk.D.Blūma organizēja un tiešsaistē vadīja izteiksmīgās runas konkursu 5.kl. “A.Puškina pasakas”.

Tā kā 14.oktobris ir pasludināts par Valsts valodas dienu, latviešu valodas skolotāja L.Lārmane kopā ar 10.a un 11.a kl. skolēniem piedalījās LVA organizētā akcijā “Latviešu valoda man ir…” – atziņu apkopojumā iekļauti 4 mūsu ieraksti. Tuvojoties novembrim, LVA izsludināja radošo darbu konkursu “Tu esi Latvijas dārgums”. Latviešu vloadas skolotājas L.Lārmane un G.Maņkova un kultūras un mākslas (vizuālās mākslas) skolotāja iesaistīja skolēnus arī šajā konkursā, veicinot skolēnu līdzdalību un patriotismu.
Novembris skolā ir sevišķs – Latvijas – mēnesis. Tas skar ikvienu. Sadarbojoties latviešu valodas skolotājām un vēstures skolotājai A.Paškovičai, skolēni tiek mudināti godināt Lāčplēša dienu. Šogad attālināti tika vērota koncertlekcija «Lāčplēša diena» projekta «Latvijas Skolas soma» ietvaros, 9.-11.kl. skolēniem tika novadīta tematiskā stunda “Kad dzimst varonība…”(L.Lārmane). Projekta Baltų literatūros savaitė /Baltu literatūras nedēļa” ietvaros, sadarbojoties latviešu valodas un literatūras skolotājai L.Lārmanei, kultūras un mākslas skolotājai A.Šimanovskai, Jaunogres vidusskolas 10.a un 11.a kl. skolēniem un lietuviešu kolēģiem – Kristinai Vaisvalavičienei no Vītauta Dižā universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes “Letonikas centra”, Kauņas Vītauta Dižā universitātes Lietuviešu filoloģijas un izdevniecības 4. kursa studentiem, – tapis A.Pumpura eposa “Lāčplēsis” pārstāsta audiovizuāls ieraksts.

Latviešu valodas un literatūras skolotājas ik gadu rada scenārijus un sagatavo skolēnus LR proklamēšanas gadadienai veltītu pasākumu vadīšanā. Šogad, skolēniem mācoties attālināti, arī svētku sajūta tika radīta, izmantojot mūsdienu iespējas.  1.-3.kl. skolēni baudīja pasākuma “Mana Rīga” (sk. I.Feoktistova, I.Aleksandrenkova) gaisotni, 4.-7.kl. skolēni pauda Latvijas skaistumu dzejas rindās un attēlos izstādē “Latvija – manas mājas” (sk.I.Rozenberga), 8.-12.kl.skolēni pārbaudīja savas zināšanas par Latvijas kultūru un ģeogrāfiju, piedaloties interaktīvā viktorīnā “Latvija manā sirdī” (sk.G.Maņkova, A.Šimanovska).
5.-6.kl. skolēniem novembrī bija iespēja demonstrēt savas zināšanas par pasakām, piedaloties izzinošā viktorīnā “Pasaku kaleidoskops” dzimtajā (krievu) valodā (sk.D.Blūma).
Decembris, kā ierasts, Valodu mācību jomas skolotājiem ir radošuma mēnesis, kura laikā skolēni skolotāju vadībā rada Ziemassvētku pasākumus («Rūķu ciema rosība Ziemassvētkos» (A.Onukrāne, L.Strelkova)), tiek rosināti piedalīties “Ziemas detektīvā” – dzejas radīšanas meistarklasē pie sk.I.Rozenbergas, radīt Ziemassvētku noskaņu, zīmējot, līmējot, dažādos veidos paužot savus Ziemassvētkus.

Jau 10 gadus dzimtās (krievu) valodas skolotājas D.Blūma un R.Ivančenko iesaista skolēnus krievu kultūras konkursā “Tatjanas diena”, ik gadu iegūstot godalgotas vietas un atzinības rakstus.  

Valodu mācību jomas metodiskās komisijas skolotāja L.Lārmane ir arī skolēnu zinātniskās pētniecības  darbu vadītāja un konsultante.
MA skolotājas ne tikai rada un nodrošina dažādu pasākumu norisi, bet veido arī tematiskās izstādes, tādējādi aktualizējot būtiskāko informāciju par kāda notikuma vai pasākuma norisi, vēsturi, aktualitāti. Šajā procesā tiek iesaistīti arī skolēni, rosinot viņus piedalīties radošajās darbnīcās (Halloween, LR Neatkarības proklamēšanas gadadiena, Ziemassvētki un Jaunais gads, Lieldienas, 4.maijs, Valsts valodas diena u.c.).

Sabiedrība ir dažāda, mums jāizprot tās atšķirības valodā, kultūrā, vēsturē, lai spētu pielāgoties un saskatīt pasauli visā tās krāšņumā.

Valodu mācību jomas MA vadītāja Laura Lārmane

Jaunogres vidusskolas Sākumskolas skolotāju MA
2021./2022. mācību gadā sākumskolā mācās 209 skolēni. Skola jau ievieš jauno, kompetencēs balstītu, mācību saturu. Pēc stundām nodrošinām pagarinātas dienas grupu katra klasē. Sākumskolā darbojas interešu izglītības pulciņi: koriģējošā vingrošana, dejas, sporta spēles, vizuālā māksla. Skola nodrošina nodarbības ar logopēdu un psihologu. Visiem sākumskolas skolēniem ir brīvpusdienas.

1.semestrī sākumskolā notiek daudzveidīgi pasākumi.
Septembrī mūsu 4. klases skolēni bija iesaistījušies Starptautiskajā projektā „Mantinieki”. Projekta laikā 10. klases skolēni iepazīstināja ceturtās klases skolēnus ar A. Puškina daiļradi un novadīja viktorīnu par Puškina pasakām. Bērni lasīja dzejoļus, rakstīja  sacerējumus un iepazinās ar dzejnieka biogrāfiju. Projekts bija izglītojošs un interesants. Paldies 10. klases skolēniem!    

Oktobrī skolā notika radošo darbu izstāde „Rudens fantāzijas”. Visi sākumskolas skolēni vāca dabas materiālus un veidoja skolas pagalmā mandalas no ozolzīlēm, čiekuriem un kastaņiem. Skolas mājas lapā var redzēt fotogrāfijas ar bērnu darbiem.
Rudens brīvdienu laikā sākumskolā bija organizēta RD „Smadzeņu labās puslodes attīstīšanas paņēmieni vizuālās mākslas stundās”. Darbnīcu organizēja L.Tazova.
Novembrī, pirms valsts svētkiem skolā bija organizēts pasākums skolēniem „Mana Rīga”,  kurā piedalījās 1. – 3. klašu skolēni.
Novembrī un decembrī  mūsu skolēni piedalījās Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas organizētajā  labdarības akcijā „Drosmes kaste”.
Pedagoģiskajam kolektīvam tika organizēta RD „Ārpusstundu darba organizēšana, plānojot Puškinam veltītas dienas sākumskolā”, kurā dalībnieki tika iepazīstināti ar Starptautisko projektu „Mantinieki” un tā rezultātiem.   
Decembrī skolā tika novadīts 1.-3. klašu izteiksmīgas runas konkurss, veltīts K. Čukovska daiļradei un 4.-5. klašu izteiksmīgas runas konkurss, veltīts A.Puškina daiļradei. Rezultāti tika publicēti skolas mājas lapā, kur ar tiem var iepazīties.

Sākumskolas izglītības MA vadītāja Olga Trofimova

Kultūras izpratnes, pašizpausmes un tehnoloģiju mācību jomas metodiskās komisijas vizītkarte
Metodiskās apvienības dalībnieku vadītajās mācību stundās skolēni praktiski darbojas, iztēlojas un gūst prieku radošajā procesā, atklāj un pilnveido savus radošos talantus, zināšanas, prasmes un tehnikas dažādos mākslas veidos.

Notiek veiksmīga sadarbība ar citu mācību priekšmetu skolotājiem, tiekoties Metodiskajos rītos katru pirmdienu,  kā arī ikdienā, realizējot starpdisciplinārās mācību stundas. Skolēniem pārdomāti un mērķtiecīgi tiek integrēts izziņas process. Viņi vērtē un interpretē daudzveidīgus radošās izpausmes veidus, mācoties izprast kultūras atšķirības un veidojot savu kultūras identitāti.

Skolēni klātienē piedzīvo kultūras notikumus, gūstot emocionālo un estētisko pieredzi un attīstot personiskās kultūras vajadzības, kā arī līdzdarbojas kultūras mantojuma saglabāšanā un tradīciju pārmantošanā.
Caurviju prasme, kas visbiežāk tiek akcentēta, ir jaunrade un uzņēmējspēja. Tā 6.klašu skolēni piedalījās Satversmes tiesas 2020. gada septembrī izsludinātajā skolēnu zīmējumu konkursā par Latvijas Republikas Satversmi  “Katrs bērns ir vienlīdzīgs savās tiesībās”. 7.klases skolēni piedalījās trīs dimensiju mākslas darbnīcā sadarbībā ar Ventspils Digitālo centru, kurš izstrādāja nodarbības ciklu atbilstoši programmai “Latvijas skolas soma” nostādnēm. Šī tēma tika apgūta dizaina un tehnoloģiju stundās “Kā modelē un izgatavo izstrādājumu ar 3D printeri?”. Skolēni veidoja savas un sapņu istabas maketu.
Skolēni piedalījās arī „Bosch Latvija” organizētajā konkursā “Apgūsti prasmes ar Bosch”.
Starpdisciplināri sadarbojoties 5. klašu matemātikas un datorikas skolotājām, skolēni apgūst praktiskas zināšanas, prasmes un iemaņas, organizējot nodarbības “Kā lieto procentus ikdienā?” (matemātika) un “Kā izklājlapās (rēķini tabulās) veidot formulas aprēķinu veikšanai?”.
Sadarbojoties 7.klašu dizaina un tehnoloģiju un datorikas skolotājām, popularizējot tālākizglītību un labas prakses piemēru kolēģiem, tika pilnveidota prasme strādāt ar interaktīvo tāfeli vietnēs padlet.com, Jamboard.google.com.
Metodiski radoša un mērķtiecīga sadarbība ir izveidojusies dažādu metodisko apvienību skolotājām, piemēram A.Šimanovskai ar L.Lārmanei, kopīgi plānojot un vadot stundas. Kopīgo tēmu plānojums un pēctecība veidojās 10. un 11. klasē gan literatūrā, gan kultūra un māksla I, gan laviešu valodā, veidojot reklāmas, skatuves scenogrāfiju izrādei, emociju maskas, vinjeti, kā arī Jaunogres vidusskolas lepnuma balvu.
Skolā ieviesta jauna tradīcija – tiek veidots Jaunogres vidusskolas sienas kalendārs, kurā katra mēneša lapu rotā  Jaunogres vidusskolas skolēnu zīmējumi.
Skola tiek dekorēta atbilstoši svētku tematikai. Skolas dekorēšanas darbos aktīvi iesaistās un palīdz procesā izglītojamie, īpaši, skolēnu aktīvi un atraktīvi – skolēnu pašpārvaldes jaunieši.
Regulāri tiek rīkotas skolēnu darbu izstādes.

“Visbiežāk, mums šķiet, ka esam bezspēcīgi, lai šajā pasaulē kaut ko mainītu, bet īstenībā – mūsos ir daudz lielāks ietekmes potenciāls, nekā domājam. Tas ir spēks, kuru mums neviens nevar atņemt, neskatoties uz to, kas notiek pasaulē, jo tas ir dabisks spēks, kurš nav atkarīgs no ārējiem apstākļiem”. /Robins Šarma/

Kultūras izpratnes, pašizpausmes un tehnoloģiju mācību jomas  MA vadītāja Agnese Šimanovska

Jaunogres vidusskolas matemātikas skolotāju metodiskās komisijas  vizītkarte
Efektīvam skolotājam ir jāiegūst skolēnu uzmanība, jāinformē viņi par mērķiem, jāatkārto un jāaktivizē iepriekšējās zināšanas, jāiepazīstina ar jauno mācību saturu un informāciju, piedāvājot skolēniem iespēju to praktizēt.
Jaunogres vidusskolas matemātikas skolotāji izmanto dažādas mācīšanas metodes un stratēģijas, pielāgo uzdevumus stundas mērķiem un sistemātiski vērtē skolēnu zināšanas gan formatīvi, gan summatīvi, ka arī sniedz atgriezenisko saiti, lai pilnvērīgi īstenotu jauno kompetencēs balstīto mācību saturu.
Lielu uzmanību skolotāji pievērš stundas plānošanai, jo tas ir ļoti svarīgs efektīvas mācīšanas aspekts. Skolotāji organizē didaktiskas aktivitātes, lai skolēni būtu nepārtraukti iesaistīti un iedrošināti uzdot jautājumus vai izteikt viedokli; vada starpdisciplināras stundas, organizē praktiskas nodarbības; aktīvi izmanto tādas e-vides mācību platformas, kā uzdevumi.lv, soma.lv, skola.lv, liveworksheets.com un citas.
Skolā tiek organizēti dažādi matemātiskie pasākumi katrai klašu grupai. Katru gadu 5. un 6.klases skolēniem tiek organizēts konkurss „Matemātiskais ekspresis”, kurš šogad tika organizēts jau piecpadsmito gadu pēc kārtas. Konkurss, kurā skolēnus sagaida interesantas matemātiskas „pieturas” ar visdažādākajiem matemātikas uzdevumiem un vingrinājumiem.  7.-9. klases skolēniem tiek organizēta erudīcijas spēle „Kahoot”, ka arī matemātiska viktorīna, kura skolēni labprāt izvirza teorijas, min, apspriež un dalās pieredzē viens ar otru, risinot interesantus uzdevumus. Vidusskolas skolēniem katru gadu tiek piedāvāta iespēja piedalīties pasākumā „Matemātiskie triki”, kuras pamatā, balstoties uz matemātikas zināšanām, skolēniem ir jāatrod risinājumi dažādām reālām dzīves situācijām.
Katru gadu mūsu skolēni piedalās novada matemātikas olimpiādēs un priecē ar saviem panākumiem. Mēs lepojamies arī ar to, ka mūsu skolas matemātikas centralizētā eksāmena kārtošanas procentuālais līmenis jau vairākus gadus ir augstāks, nekā vidējais procentuālais līmenis Ogres novadā.
Matemātikas skolotāji un skolēni aktīvi iesaistās IKVD projektā „Pumpurs”, pateicoties kuram viņiem ir iespēja sniegt un saņemt atbalstu skolēniem, ja matemātika sagādā grūtības.

Matemātikas MA vadītāja Irina Jeduša

Dabaszinātņu, veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomas metodiskā apvienība  MA vizītkarte

Dabaszinātņu, veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomas MA darbojas 7 dabaszinību, bioloģijas, fizikas, ķīmijas, ģeogrāfijas, ekonomikas un sporta un veselības skolotāji. Visi  skolotāji strādā mūsdienīgi, paaugstina savu pedagoģisko meistarību dažādos tālākizglītības kursos, semināros un vebināros,iesaistās pašvaldības, valsts mēroga izglītības konferencēs, projektos un konkursos.
Skolotāji vada radošas darbnīcas, dalās darba pieredzē ar kolēģiem, aicinot piedalīties pašu vadītās stundās, apmeklē kolēģu vadītās stundas. Skolotāji plāno starpdisciplināras stundas, sadarbojoties savā starpā, ka arī ar citu metodisko apvienību skolotājiem – matemātikas, vēstures, latviešu valodas,vizuālas mākslas un citu priekšmetu skolotājiem. MA skolotājiem ir liela pieredze stundu vadīšanai ārā. Skolotāji veiksmīgi apguva un lietderīgi izmanto  e-vides mācību platformas: uzdevumi.lv, soma.lv, skola.lv, fizmix.lv un citas.
MA pedagogi uzskata, ka viena no labākajām metodēm, kā mācīt skolēnus, ir motivēt pašiem mācīties, eksperimentēt, pētīt, tāpēc piedāvā skolēniem veikt daudzveidīgus laboratorijas un praktiskos darbus, lai skolēni mācās saprast likumsakarības dabā, risināt problēmas un rast risinājumus.Skolēni izvēlas dabaszinātņu tēmas ZPD rakstīšanai. Augstus sasniegumus ZPD konferencēs reģionālajā līmenī un valsts līmenī katru gadu izdodas sasniegt bioloģijas skolotājas Annas Roddates skolēniem.
2021./2022.m.g. Jaunogres vidusskola, sadarbība ar Vides skolu, turpina darbu starptautiskajā izglītības projektā  “Atvērta platforma līdzdarbīgai dabaszinātņu mācīšanai pilsētā” (PULCHRA), kura rezultātā ir uzlabota skolas fiziskā vide, izbūvēta Sajūtu jeb baskāju taka. Projektā piedalās arī MA bioloģijas un ģeogrāfijas skolotāji. Šī gada darba noslēgumā Jaunogres vidusskolas teritorijā ir paredzēts atklāt āra klasi.
Skolotājiem ir svarīgi, ka skolēni ne tikai dzird par dabu, vides problēmām un ārpustelpu dzīvi, bet arī veic pētījumus dabā. Tas padara mācīšanos autentiskāku un jēgpilnāku skolēniem. Dabas klases, ārpustelpu mācīšana un āra klases fokusējas uz dabas izmantošanu kā mācīšanas resursu, tāpēc MA skolotāji ļoti gaida āra klases izveidi un augsti vērtē dalību PULCHRA projektā.
Dabaszinātņu, veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomas metodiskās apvienības pedagogi īpašu vērību velta darbam ar apdāvinātiem un talantīgiem skolēniem. Katru gadu mūsu skolēni piedalās novada olimpiādēs dabaszinātņu priekšmetos un priecē ar saviem panākumiem. 2021./2022.m.g. skolēni ieguva godalgotas vietas Ogres novada ekonomikas, fizikas un ķīmijas olimpiādēs

Dabaszinātņu, veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomas MA vadītāja Kira Miļča

Sociālās un pilsoniskās mācību jomas metodiskās komisijas  Vizītkarte
Sociālās un pilsoniskās mācību jomas metodiskajā komisijā darbojas seši skolotāji, kas māca vēstures un sociālo zinību mācību priekšmetus pamatskolas un vidusskolas posmā.
Mūsu jomas satura īstenošanas mērķis ir vispusīgi attīstīts un lietpratīgs skolēns, kurš ir ieinteresēts savā intelektuālajā, sociāli emocionālajā un fiziskajā attīstībā, dzīvo veselīgi un droši, mācās ar prieku un interesi, sociāli atbildīgi līdzdarbojas sabiedrības norisēs un uzņemas iniciatīvu, ir Latvijas patriots.
Lai ikvienam skolēnam būtu nodrošināta mūsdienīga lietpratības izglītība, sociālās un pilsoniskās mācību jomas skolotāji īsteno sadarbību mācību satura un pieejas plānošanā, aktīvi līdzdarbojas šajā virzienā ar citu jomu skolotājiem. Metodisko rītu ietveros tiek plānotas un vēlāk analizētas starpdisciplinārās sadarbības mācību stundas. Metodiskās komisijas darbs ir vērsts arī uz jaunāko mācību un metodisko līdzekļu un citu resursu mācību jomā pārzināšanu un plašu izmantošanu mācību satura īstenošanā.
Būtiska uzmanība tiek pievērsta arī patriotiskai audzināšanai, kuras mērķis ir attīstīt uz pilsoniskām vērtībām un uz pilsonisko apziņu balstītu Latvijai piederīgu personību. Tiek vadītas tematiskās stundas veltītas valsts svētku, atceres un atzīmējamām dienām, interaktīvas viktorīnas. Jaunogres vidusskolas skolēni iesaistās novada un valsts inicētajās aktivitātēs, kas saistītas ar patriotisko audzināšanu.
Skolēni aktīvi izmanto kultūrizglītības programmas “Latvijas skolas soma” piedāvājumu.

Sociālās un pilsoniskās mācību jomas MA vadītāja Aija Paškoviča


© 2023 Jaunogres vidusskola – izstrāde verpejs.lv