Jaunogres vidusskolas dalībnieku pirmā konference

2021. gada 16. februārī Jaunogres vidusskolā norisinājās starptautiskā projekta „Atvērta platforma līdzdarbīgai dabaszinātņu izglītībai pilsētā” ( PULCHRA)  pirmā dalībnieku tiešsaistes ( GoogleMeet platformā) aktivitāte – konference, kuras laikā tika izvērsti aplūkots temats „Rehabilitācijas iespējas, izmantojot sajūtu taku, vietējo iedzīvotāju  veselības veicināšanai ”.
Minētās darba tēmas ietvaros, Jaunogres vidusskolas izglītojamie ir apņēmušies skolas teritorijā izveidot publiski pieejamu baskāju jeb sajūtu taku.
Projekta „Atvērta platforma līdzdarbīgai dabaszinātņu izglītībai pilsētā” (PULCHRA) mērķis ir izmantot atvērtās skolas pieeju, lai veicinātu jaunas zinātniskas atziņas par pilsētu kā ekosistēmu, sekmētu visu vecumu iedzīvotāju līdzdalību zinātniskos atklājumos, veidotu mācīšanās, izpētes un aktivizācijas tīklu, attīstītu zinošas, inovatīvas un līdzdarbīgas kopienas. Šāda pieeja sniedz iespēju veidot atvērtu un iekļaujošu mācību vidi, atbalsta inovatīvu skolu projektu izveidi un nodrošina pieeju visiem sabiedrības locekļiem. Skolēnu projekti risinās aktuālas sabiedrības vajadzības, izmantojot vietējo pieredzi un ekspertus un pašvaldības darbiniekus.
Konferences iesākumā dalībniekus uzrunāja Ogres novada pašvaldības, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs Juris Laizāns, apsveicot jauniešu iniciatīvu, zinātkāri un ieinteresētību pilsētvides uzlabošanā, veselīga dzīvesveida popularizēšanā.
Savukārt Ogres dabas parka “Zilie kalni” aģentūras vadītāja Ieva Kraule, iztirzāja jautājumu par
dabas parka “Zilie kalni” nozīmi un parka teritorijā pieejamo  aktivitāšu dažādību dabā un pilsētvidē. I.Kraukles kundze konferences dalībnieku uzmanību pievērsa Zilo kalnu dabas parka īpatnībām – īpaši aizsargāts dabas objekts, kurš atrodas un iekļaujas pilsētvidē un veido pilsētas ainavu, kā arī informēja par paveikto darbu infrastruktūras uzlabošanas jomā. I.Kraukle izteica gatavību atbalstīt Jaunogres vidusskolas skolēnus – projekta dalībniekus ar savu eksperta pieredzi, zināšanām, kad skolēni izbūvēs sajūtu taku dzīvē.
Pasākuma gaitā ar ziņojumu uzstājās Jaunogres vidusskolas bioloģijas skolotāja Anna Roddate, kura vērsa dalībnieku uzmanību, informējot par infrastruktūras uzlabošanas vajadzībām priekš cilvēkiem ar ierobežotām iespējām, kā arī priekš māmiņām ar mazuļu ratiņiem. Sarunas gaitā A.Roddate nosauca pētniecības ceļā apzinātus kritērijus, kas ir būtiski, uzlabojot trotuāru izbūvi un segumu Ogrē, kā arī  iepazīstināja ar pētnieciskā darba aspektiem minētā jautājuma izzināšanā un izprašanā.
Pasākumā aktīvi iesaistījās un uzstājās arī projekta „PULCHRA” skolēni – projekta dalībnieki – Remira Šakurova, Valērija Fjodorova, sniedzot ieskatu savā zinātniski pētnieciskajā darbā, kurā analizēta paleatīvā aprūpe, arī tās rehabilitācijas iespējas, piemēram, baskāju takas kontekstā, bet
Artjoms Fjodorovs, Adriana Puncule un Vladislavs Lihtenšteins informēja dalībniekus par sajūtu jeb baskāju takas izbūves gaitu Jaunogres vidusskolas teritorijā. Skolēni ziņoja par darba gaitu, kā arī sniedza izzinošu un noderīgu informāciju, jautājuma teorētisko pamatojumu.
Konferences noslēgumā Jaunogres vidusskolas skolēns Ivans Safonovs analizēja jautājumu un iepazīstināja klātesošos ar pētnieciskā darba rezultātu par jautājumu „Eiropas projektu popularizēšanas iespējas masu medijos”.
Pasākuma noslēgumā Jaunogres vidusskolas direktora vietniece Iveta Strode, pateicās skolēniem un skolotājiem, ekspertiem un atbalstītājiem, kā arī sadarbības partnerim – Vides skolai par ieguldīto darbu, laiku , sadarbību un atbalstu, skolēniem novēlēja radošumu ieceres realizācijā.

Jaunogres vidusskolas projekta „Atvērta platforma līdzdarbīgai dabaszinātņu izglītībai pilsētā”  ( PULCHRA)  ziņu reportieris Dmitrijs Onoprijčuks


© 2023 Jaunogres vidusskola – izstrāde verpejs.lv